Playground  ›  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

GDPR
 

 Тел: 0888 / 647122

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

данни за идентификация :

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

други данни:

 • лични данни за контакт – име за контакт, телефонен номер

 • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността и обслужването по обектите на „Интерсервиз Узунови АВ ООД;

 • друга информация като:

 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения;

 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при организиране на събитие при нас и по-конкретно: имена, данни за контакт – телефон или електронен адрес,

Източник: субектите на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Обработката се извършват с цел:

 • защитим и осигурим сигурността и целостта ни, на Вас и на нашите служители;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните продукти и услуги;

 • оценим и измерим ефективността от рекламите ни ;

 • извършване на обработка от обработващ данните при издаване на фактура при поискване от вас ;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Интерсервиз Узунови АВ“ ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате обектите по места, сайта ни или данните ни за контакт посочени по-горе..

Обработка на анонимизирани данни
 

Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви лични данни, за изпълнение на нормативни задължения за предоставяне на информация:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове;

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Ние предаваме вашите лични данни единствено на определените от законодателството трети лица и органи - (НАП, НОИ, съдебни органи, банкови институции, държавни институции).

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лица, обработващи данните от свое име

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с попълване на Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (GDPR_FORM_05)).

Оттеглянето на съгласието е налице, когато имаме недвусмислено волеизявление на субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието си за обработването на лични данни,

свързани с него.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това условие.

Доколкото съгласието обхваща всички дейности по обработване на данните, извършвани с една и съща цел или цели, оттеглянето на съгласието действа относно дейностите за обработване на данни, извършвани за същата цел или цели.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация :

„ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД ще съхранява Вашите лични данни съгласно изискванията на българското законодателство – за счетоводни и данъчни документи – 10 години, за трудовото законодателство – 50 г., за договорни отношения, съгласно ЗЗД- до приключване на договорни отношения или 10 години, ако са данъчни и счетоводни документи, като данните ще бъдат съхранявани на хартия и електронна система:

Вашите права като субект на личните данни са следните(образец FORM_02-Искане от субекта на данни) :

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглил своето съгласие;

 • когато сте възразил срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ" ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg.)

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ“ ООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.

Изтегли образец на форма за искане от субект на данните: doc pdf

Изтегли образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните: doc pdf